Průběh projektu

Výuka obvykle probíhá formou odpoledních kroužků, nebo je určitou měrou zařazena také do výuky tělocviku. Kroužky vedou instruktoři ze spádového golfového hřiště, nebo proškolení učitelé tělocviku. Výuku je třeba rozdělit do max. hodinových lekcí a postupovat dle metodiky výuky postupně vždy se stejnou skupinkou ve shruba tříměsíčních blocích.

Na začátku je nezbytká komunikace s řediteli škol, která může probíhá na dvou úrovních. Jednak shora formou komunikace s příslušným magistrátem - zřizovatelem škol, anebo s osobou ředitele školy napřímo. Řediteli by v prvé řadě měla být nabídnuta vzorová výuková hodina, anebo serie několika hodin v rámci předváděcí akce pro větší skupinu dětí, obvykle se tak děje pro děti z prvních až čtvrtých ročníků. Velkou výhodou je zainteresování učitelů tělocviku, kteří se pak budou podílet na praktickém průběhu kroužků.

Po úspěšně provedené předváděcí akci obvykle následuje nábor dětí do kroužku, ideální počet na jednoho instruktora/učitele je 8-12 dětí při jedné až dvou hodinách týdně. Dězi pak posupují dle metodikou předepsaných krocích od výuky základů až po vytváření vlastního hřiště a upotřebení všech nabytých dovedností.

Samozřejmou součástí výuky a působení kroužku jsou soutěže a turnaje ať už mezi jednotlivci, tak mezi družstvy stejné školy až po meziškolní a mezikrajové turnaje. Metodika výuky musí probíhat dle jednoho zadání všude stejně právě tak, aby děti mohly být hodnoceny podle stejného vzorce.

Nedílnou součásti výuky golfu se SNAGem jsou také dovednosti vědomostní a požadované vzorce chování. Do výuky jsou zahrnuty pojmy z angličtiny, počítání, logické uvažování, používání nabytých dovedností v reálné situaci, týmová spolupráce a ohleduplnost při hře, sebeovládání a slušné chování ke spoluhráči, soustředění a trpělivost.  Z tělocvičného hlediska děti rozvíjí i všeobecné pohybové dovednosti, jako jsou koordinace pohybu, orientace v prostoru, odhad vzdálenosti a použité síly.

Kroužky mohou být vedeny na úrovni pouze SNAGu, pro zájemce o postup ke hře regulérního golfu je k dispozici přechodová metodika výuky. Ideální časový rozsah výuky směřující k přechodu na golfové hřiště je zahájení kroužků SNAGu na začátku školního roku tak, aby se děti dokonale naučili základy golfu se SNAGem během zimy a na jaře pak přešly směrem k regulérnímu golfu ven na golfová hřiště. Právě z toho důvodu je velmi důležitá spolupráce a provázanost se spádovými golfovými kluby. 

Hlavním cílem projektu je seznámit negolfovou veřejnost s novým druhem sportu a nabídnout dětem nový druh pohybové aktivity, kterou lze provozovat během celého roku. Přidaným benefitem výuky golfu se SNAGem je postupné zlepšení veřejného povědomí o golfu a potenciálně také zvětšení jeho členské základny.