Podmínky pro nové členy projektu Golf do škol

  • ZŠ musí mít navázanou spolupráci s golfovým klubem v regionu a dohodu s proškoleným a certifikovaným instruktorem systému SNAG

 - tato podmínka je důležitá jednak z důvodu záruky kvality výuky a dále s ohledem na návaznost metodiky SNAGu na metodiku výuky regulérního golfu.

 - spolupracující golfový klub je tak povinnen se postarat o další výuku dětí, které budou mít zájem pokračovat dál

  • ZŠ musí zajistit dostatečné výukové prostory, vhodné k využití po celý rok

 - tzn. celoročně tělocvičnu, sezónně venkovní sportovní nebo travnatou plochu v areálu školy nebo v její blízkosti

  • ZŠ musí zajistit proškolení v metodice SNAG nejméně jednoho učitele tak, aby získal kvalifikaci k vedení pravidelného kroužku nebo hodin tělocviku

 - spolupracující golfový klub by měl učiteli umožnit získat základní dovednosti golfové hry

  • ZŠ zřídí pravidelný golfový kroužek, jehož činnost představí rodičům dětí

 - klubový SNAG instruktor v pravidelných intervalech navštěvuje hodiny kroužku a dohlíží na správnou metodiku výuky

 - golfový klub se podílí na osvětě SNAG golfu mezi rodiči a uspořádání předváděcích akcích pro děti a jejich rodiče

  • ZŠ zajišťuje informační zpětnou vazbu o průběhu výuky v kroužku

- zasílá informace ohledně uskutečněných nebo plánovaných akcích a soutěžích pro děti vč. fotografií a případných videí.

 

Pokud základní škola tyto podmínky beze zbytku splní, získává nárok na vybavení plnou trenérskou sadu SNAG pro 20 dětí popř. příspěvek na činnost kroužku a na odučenou hodinu pro učitele. Bude tedy zařazena na seznam účastnických škol, pro které se koordinátoři projektu budou snažit zajistit financování.